Author: Kara Frederick - Special to The Washington Times