Author: Daren Bakst - Special to The Washington Times